Przetargi

2017-10-12

Dostawa i montaż zastępczego systemu pomiarów emisji pyłów i gazów dla Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów w Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej >

2017-10-11

Modernizacja systemu odwodnienia depresyjnego części osadowej. >

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych objętych dokumentacją projektową pt. „Projekty Budowlano Wykonawczy studni zastępczych układu odwodnienia depresyjnego części osadowej na terenie GOŚ ŁAM, Łódź ul. Sanitariuszek nr 70/72”. Wykonanie sześciu otworów – studni depresyjnych o głębokości około 21,5 m, średnicy dn 315 z naziemnymi obudowami studziennymi wraz z kolumnami tłocznymi, podwodnymi agregatami pompowymi i rurociągami tłocznymi (przyłącza) od projektowanych studni do istniejącego zbiorczego rurociągu tłocznego. Likwidacja dotychczasowych 6-u studni depresyjnych z obudowami podziemnymi. Modernizacja komory wodomierzowej.
2017-08-30

Dostawa złoża do odsiarczania biogazu dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej >wyb.of_.-1.pdf został umieszczony w zakładce "Ogłoszenie wyniku postępowania" w dniu 19.10.2017.

Informacja-po-otwarciu-ofert-2.pdf został umieszczony w zakładce "Informacja z otwarcia ofert" w dniu 04.10.2017.

pyt.odp.18.09..pdf został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 19.09.2017.
2017-08-09

Dostawa polielektrolitu do odwadniania osadów dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej. >Informacja-po-otwarciu-ofert-1.pdf został umieszczony w zakładce "Informacja z otwarcia ofert" w dniu 21.09.2017.
2017-08-04

Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie filtra nr 2 do oczyszczania biogazu z siloksanów na terenie GOŚ ŁAM >

Przedmiotem zamówienia jest dobór urządzeń, dostawa urządzeń, wykonanie robót budowlano-montażowych z podłączeniem do instalacji biogazu oraz uruchomieniem filtra na terenie GOŚ ŁAM; zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Załączniku A do SIWZ.

informacja-o-unieważnieniu-E-068-17.pdf został umieszczony w zakładce "Ogłoszenie wyniku postępowania" w dniu 29.09.2017.

informacja-z-otwarcia-ofert-E-068-17.pdf został umieszczony w zakładce "Informacja z otwarcia ofert" w dniu 19.09.2017.

modyfikacja-E-068-17.pdf został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 30.08.2017.

pytania-i-odpowiedzi-E-068-17.pdf został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 30.08.2017.

ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia.pdf został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 30.08.2017.
2017-06-10

Ochrona obiektów i mienia GOŚ – Łódź Sp. z o.o. >

Polska-Łódź: Usługi w zakresie nadzoru

2017/S 110-221460

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Spółka z o.o.
725 00 07 142
ul. Sanitariuszek 66
Łódź
93-469
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Wereszczyński
Tel.: +48 426404776
E-mail: gosl-zp@gos.lodz.pl
Faks: +48 426404775
Kod NUTS: PL113

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gos.lodz.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.gos.lodz.pl/przetargi/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5)Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Ochrona obiektów i mienia GOŚ – Łódź Sp. z o.o.

Numer referencyjny: E/040/17

II.1.2)Główny kod CPV

79714000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów i mienia Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ wraz

z załącznikami.

nr PKWiU – 80.20.10.0 – Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL113

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren podstawowy GOŚ w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72, Składowisko odpadów GOŚ – Laguny w Łodzi przy drodze Okołowickiej.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów i mienia Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami.

nr PKWiU – 80.20.10.0 – Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/08/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

— Wykonawca musi wykazać się posiadaniem koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wydaną w trybie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2014 r. nr 1099, z późn. zm.).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi wykazać, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną minimum 15 000 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

— Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem polegającym na: realizacji minimum 2 usług polegających na wykonaniu/wykonywaniu usługi ochrony osób i mienia

w obiekcie przemysłowym z infrastrukturą przestrzenną o wartości minimum 1 000 000 PLN każda, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

— Wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia, polegającymi na zapewnieniu możliwości odpowiednio szybkiej reakcji grupy interwencyjnej, w czasie 15 minut w godzinach 5:00 ÷ 23:00 oraz w czasie 10 minut w godzinach 23:00÷ 5:00 od momentu zawiadomienia.

— Wykonawca musi wykazać, że zapewni do wykonania usługi osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji, w tym pracowników ochrony fizycznej spełniających wymogi art. 26 ust. 1 pkt 5b) ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2014 r. nr 1099, z póżn. zm.);

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zostały określone we wzorze stanowiącym Załacznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 19/07/2017

Czas lokalny: 11:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 19/07/2017

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lipca 2017 roku o godzinie 12:00 w Sali Konferencyjnej Zamawiającego (biuro Zamawiającego, ul. Sanitariuszek nr 70/72 w Łodzi, 93-469 Łódź.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2019 rok.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowe zasady procedury odwoławczej określa Ustawa Prawo zamówień publicznych, w dziale VI Środki ochrony Prawnej, rozdział II Odwołanie.

Odwołanie wnosi się:

— w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art 27 ust 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

— odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

— odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587807
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/06/2017

unieważnienie-s.-2.pdf został umieszczony w zakładce "Ogłoszenie wyniku postępowania" w dniu 20.10.2017.

Unieważnienie-s.-1.pdf został umieszczony w zakładce "Ogłoszenie wyniku postępowania" w dniu 20.10.2017.

punktacja.pdf został umieszczony w zakładce "Ogłoszenie wyniku postępowania" w dniu 18.08.2017.

informacja-o-wyborze-1.pdf został umieszczony w zakładce "Ogłoszenie wyniku postępowania" w dniu 18.08.2017.

informacja-z-otwarcia-ofert..pdf został umieszczony w zakładce "Informacja z otwarcia ofert" w dniu 21.07.2017.

Załącznik-nr-2-do-SIWZ-po-zmianie.doc został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 11.07.2017.

zapytania-wraz-z-odpowiedziami.pdf został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 07.07.2017.