Ubezpieczenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.:

Dz.U./S S230
30/11/2017
479572-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 7
30/11/2017S230
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 7
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:479572-2017:TEXT:PL:HTML
Polska-Łódź: Usługi ubezpieczeniowe
2017/S 230-479572
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąul. Sanitariuszek 66Łódź91-347PolskaOsoba do kontaktów: Jerzy WereszczyńskiTel.: +48 426404776E-mail: gosl-zp@gos.lodz.pl Faks: +48 426404775Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gos.lodz.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: www.gos.lodz.pl/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
GRUPOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ŁODZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄul. Saniatriuszek 70/72Łódź93-469PolskaOsoba do kontaktów: Jerzy WereszczyńskiTel.: +48 426404776E-mail: gosl-zp@gos.lodz.pl Faks: +48 426404775Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gos.lodz.pl
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)
Główny przedmiot działalności
Dz.U./S S230
30/11/2017
479572-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 7
30/11/2017S230
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 7
Środowisko
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Ubezpieczenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.
Numer referencyjny: E/051/17
II.1.2)
Główny kod CPV
66510000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.:
pakiet A – Ubezpieczenie majątku goś,
pakiet B – Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w:
Załączniku A – Charakterystyka Zamawiającego,
Załączniku A.A. – Opis przedmiotu zamówienia – pakiet A,
Załączniku B.A. – Opis przedmiotu zamówienia – pakiet B.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
PAKIET A – UBEZPIECZENIE MAJĄTKU GOŚ
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
93-469 Łódź, ul. Sanitariuszek 70/72, ul. Sanitariuszek 66, Składowisko Odpadów GOŚ – Laguny gm.Okołowice i mienie zgodnie z ewidencją.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w PAKIECIE A jest ubezpieczenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. zo.o., w zakresie:
1. Ubezpieczenie mienia od utraty lub uszkodzenia, w tym:
1.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.
1.2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
1.3. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń, awarii i od szkód elektrycznych.
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wszelkiej prowadzonej przez Ubezpieczającegodziałalności oraz z tytułu posiadania mienia.
2.1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku wynikające z posiadania składowisk.
Dz.U./S S230
30/11/2017
479572-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3 / 7
30/11/2017S230
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 7
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji Ubezpieczyciela na zgłoszenie szkody przez Ubezpieczającego /Waga: 0.2
Cena - Waga: 0.8
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2018
Koniec: 31/03/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca, w terminie 3 dni od umieszczenia na stronie informacji (art. 24 ust. 11 Pzp), o której mowa w art.86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy o przynależnościalbo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt. 23) PZP – Załącznik D do SIWZ. Dokument musi być dostarczony na adres biura Zamawiającego.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Pakiet B – ubezpieczenie pojazdów mechanicznych
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o., 93-469 Łódź, ul. Sanitariuszek 70/72.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w PAKIECIE B jest ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Grupowej OczyszczalniŚcieków w Łodzi Spółka z o.o., w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym:
1. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zrozszerzeniem o system bezpośredniej likwidacji szkód (OC, BLS).
2. ubezpieczenie Autocasco z rozszerzeniem o ryzyko kradzieży (AC/KR).
3. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW).
4. ubezpieczenie Assistance (ASS).
Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy mechaniczne, podlegające rejestracji na terenie RP lubniezarejestrowane, stanowiące własność Ubezpieczającego lub użytkowane na podstawie umów powierzenia,
Dz.U./S S230
30/11/2017
479572-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4 / 7
30/11/2017S230
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 7
leasingu, dzierżawy itp. Wykaz pojazdów Zamawiającego – Załącznik nr B.A.1 do SIWZ, wraz z zakresemubezpieczenia dla każdego z nich.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przeprowadzenia oględzin uszkodzonego pojazdu przez Ubezpieczyciela /Waga: 0.2
Cena - Waga: 0.8
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2018
Koniec: 31/03/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca, w terminie 3 dni od umieszczenia na stronie informacji (art. 24 ust. 11 Pzp), o której mowa w art.86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy o przynależnościalbo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt. 23) Pzp – Załącznik D do SIWZ. Dokument musi być dostarczony na adres biura Zamawiającego.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca posiada zezwolenie, o którym mowa w ustawie z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczenioweji reasekuracyjnej (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1170, z późn. zm.), na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wzakresie objętym przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu.
W celu potwierdzenia uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający żądazezwolenia, o którym mowa w ustawie z dnia 11.9.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj.Dz.U. z 2017 r., poz. 1170.), na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotemzamówienia w niniejszym postępowaniu.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca posiada na dzień nie wcześniej niż 31.12.2016 r., wskaźnik pokrycia rezerw techniczno –ubezpieczeniowych aktywami wynoszący co najmniej 100 % oraz na dzień nie wcześniej niż 31.12.2016r. wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wynoszący co najmniej 100 %. W celuudokumentowania zamawiający żąda części sprawozdania finansowego, w przypadku gdy sporządzeniesprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
Dz.U./S S230
30/11/2017
479572-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5 / 7
30/11/2017S230
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 7
zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości,również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawcówniezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających naprzykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w punkcie5.SIWZ pkt. 2 b) należy załączyć do oferty wyliczone wskaźniki wraz z częścią sprawozdania finansowego, napodstawie którego zostały wyliczone.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca posiada na dzień nie wcześniej niż 31.12.2016 r., wskaźnik pokrycia rezerw techniczno –ubezpieczeniowych aktywami wynoszący co najmniej 100 % oraz na dzień nie wcześniej niż 31.12.2016 r.wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wynoszący co najmniej 100 %.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowią Załączniki A.E. do SIWZ i Załącznik B.E. do SIWZ. Uwaga! Zamawiający informuje, żenie przewiduje obsługi umów przez brokera ubezpieczeniowego.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/01/2018
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/03/2018
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 10/01/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Dz.U./S S230
30/11/2017
479572-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6 / 7
30/11/2017S230
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 7
Grupowa oczyszczalnia ścieków w łodzi Sp. z o.o., 93-469 Łódź, ul. Sanitariuszek 70/72.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Pakiet A pakiet B
O udzielenie zamówienia (Pakiet A i Pakiet B) może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniuna podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1-9PZP. Na potwierdzenie Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu ministra rozwoju z26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) w par. 5 ust. 1-9, par. 7, par. 8., par. 9oraz par. 14.
Pakiet A pakiet B
Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany jest wnieść bezwarunkowe wadium wzłotych polskich w wysokości:
Pakiet A – 25 000 PLN;
Pakiet B – 2 000 PLN;
Wadium należy wnieść do godz. 1130 dnia 10.1.2018 r. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilkunastępujących formach:
a) w pieniądzu (wadium należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego:
ING Bank Śląski
nr: 23 1050 1461 1000 0024 1570 2741
iban: PL23105014611000002415702741
swift: INGBPLPW – z dopiskiem: „Wadium dot. przetargu na Ubezpieczenie GOŚ: Pakiet …” (wykropkowanemiejsca wypełnić) Wadium winno znajdować się na ww. koncie Zamawiającego w terminie jw.;
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) w gwarancjach bankowych;
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i1240).
Uwaga: Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu – musi być wystawione bezwarunkowo.
Zatrzymanie wadium następuje na każde pierwsze żądanie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dozabezpieczenia funkcjonowania wadium
przez pełny okres związania ofertą (z wyłączeniem przypadku o którym mowa w art. 85 Pzp). Zamawiającydokona zwrotu (zwolnienia) wadium wyłącznie po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 1, 1a i 2Pzp.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17AWarszawa02-676
Dz.U./S S230
30/11/2017
479572-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7 / 7
30/11/2017S230
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7 / 7
PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albow terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równalub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;Odwołanie wobec treściogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, takżewobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie; 10 dni od dniapublikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwotyokreślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; Odwołanie wobec czynności innych niż określonepowyżej wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone wprzepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przyzachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawęjego wniesienia.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17AŁódź02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/11/2017

Wróć do przetargów