„Serwis agregatów prądotwórczych produkcji DUETZ AG (MWM –A Caterpillar Company) zainstalowanych w Elektrociepłowni GOŚ ŁAM”

Polska-Łódź: Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów

2020/S 092-220143

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Sanitariuszek 66
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711
Kod pocztowy: 96-469
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Wereszczyński
E-mail: marzena_grabowska@gos.lodz.pl
Tel.: +48 426404776Adresy internetowe:Główny adres: http://www.gos.lodz.pl/Adres profilu nabywcy: http://www.gos.lodz.pl/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.gos.lodz.pl/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5)Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Serwis agregatów prądotwórczych produkcji DUETZ AG (MWM –A Caterpillar Company) zainstalowanych w Elektrociepłowni GOŚ ŁAM”

Numer referencyjny: E/037/20

II.1.2)Główny kod CPV

50532300

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe przy trzech agregatach prądotwórczych produkcji DEUTZ AG (MWM_A Caterpillar Company) z dostawą części zamiennych i usuwaniem awarii. Agregaty znajdują się w elektrociepłowni Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Pakiet A – „TCG 2020 V12 o mocy znamionowej 1 200 kW – 2 szt.”

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50532300

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o., ul. Sanitariuszek 66, 93-469 Łódź POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

— sprawdzenie stanu technicznego 2 sztuk agregatów TCG 2020 V12 o mocy znamionowej 1 200 kW oraz wykonywanie przeglądów o kodach E10, E50,E60 i TC01 w terminach uzgodnionych z Zamawiającym,

— wykonywanie napraw i usuwanie awarii nie później niż po 72 godzinach od otrzymania zlecenia od Zamawiającego wykonywanie i przekazywanie Zamawiającemu ocen stanu technicznego podzespołów agregatu których stan techniczny można określić podczas prac serwisowych,

— sporządzanie protokołów z wykonywanych napraw z podaniem przyczyny awarii i listy wymienionych części zamiennych,

— konsultacje telefoniczne

2) sprzedaż i dostarczenie części zamiennych na zlecenie Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 41
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Kolejny przetarg na usługę serwisową po zakończeniu umowy w 2024 roku lub po wyczerpaniu kwoty maksymalnego wynagrodzenia

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak
Opis opcji:

Wynagrodzenie netto składa się z wynagrodzenia za wykonanie prac serwisowych, sprzedaży i dostarczania części zamiennych oraz z sumy kwot wynikających z usuwania awarii, przy zastosowaniu prawa opcji: minimalny poziom zamówienia 1 500 000,00 PLN netto w zakresie: prac serwisowych, usuwania awarii, udzielania porad, dostarczania niezbędnych części zamiennych oraz przy maksymalnym poziomie zamówienia – do 2 600 000,00 zł netto.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Pakiet B – „TBG 620 V12K o mocy znamionowej 933 kW – 1 szt.”

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50532300

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o., ul. Sanitariuszek 66, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Sprawdzenie stanu technicznego agregatu produkcji Deutz AG (MWM), typ TBG620 V12 K o mocy znamionowej 933 kW, oraz wykonywanie przeglądów o kodach E10, E60 w terminach uzgodnionych z Zamawiającym,

— wykonywanie napraw i usuwanie awarii nie później niż po 72 godzinach od otrzymania zlecenia od Zamawiającego wykonywanie i przekazywanie Zamawiającemu ocen stanu technicznego podzespołów agregatu których stan techniczny można określić podczas prac serwisowych,

— sporządzanie protokołów z wykonywanych napraw z podaniem przyczyny awarii i listy wymienionych części zamiennych,

— konsultacje telefoniczne

2) sprzedaż i dostarczenie części zamiennych na zlecenie Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Ponowne przeprowadzenie postępowania po zakończonej umowie lub wyczerpaniu kwoty maksymalnego wynagrodzenia

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak
Opis opcji:

Minimalny poziom zamówienia 500 000, 00 PLN netto w zakresie: prac serwisowych, usuwania awarii, udzielania porad, dostarczania niezbędnych części zamiennych oraz przy maksymalnym poziomie zamówienia – do 1 000 000,00 PLN netto.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z SIWZ oraz załącznikami do SIWZ – wzór umowy Pakiet A i Pakiet B

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi na platformie EPZ pod adresem www.jednolitydokumentzamowienia.pl w siedzibie Zamawiającego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi przez Komisję przetargową poprzez zalogowanie do przedmiotowej platformy zgodnie z regulaminem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2024 rok

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zasady określone w ustawie Prawo zamówień publicznych dział VI ustawy, art 182

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty

Określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa izba odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/05/2020
Wróć do przetargów