Dostawa wodorowęglanu sodu do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów i Skratek zlokalizowanej w Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej

12/10/2018    S197    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Łódź: Wodorowęglan sodu

2018/S 197-444830

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Spółka z o.o.
ul. Sanitariuszek 66
Łódź
93-469
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Wereszczyński
Tel.: +48 426404776
E-mail: gosl-zp@gos.lodz.pl
Faks: +48 426404775
Kod NUTS: PLAdresy internetowe: Główny adres: http://gos.lodz.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://gos.lodz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Dostawa wodorowęglanu sodu do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów i Skratek zlokalizowanej w Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej
Sanitariuszek 70/72
Łódź
93-469
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Wereszczyński
Tel.: +48 426404776
E-mail: gosl-zp@gos.lodz.pl
Faks: +48 426404775
Kod NUTS: PLAdresy internetowe: Główny adres: http://gos.lodz.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5)Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Dostawa wodorowęglanu sodu do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów i Skratek zlokalizowanej w Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej.

Numer referencyjny: E/063/18

II.1.2)Główny kod CPV

24313320

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Sprzedaż wodorowęglanu sodu do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów i Skratek zlokalizowanej w Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej i dostarczenie do Łodzi, ul. Sanitariuszek nr 70/72.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej: Łódź, ul. Sanitariuszek 70/72, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Załadunek silosów (rozładunek autocysterny) musi odbywać się własną sprężarką autocysterny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Specyfikacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 80
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas dostawy od momentu zamówienia złożonego telefonicznie, bądź przesłanego faksem lub drogą elektroniczną (w dniach) / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje prawo opcji w zakresie dostawy, przy minimalnym poziomie całego zamówienia - 1 000 000,00 PLN netto i przy maksymalnym poziomie całego zamówienia - 1 852 000,00 PLN netto.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany jest wnieść bezwarunkowe wadium w złotych polskich w wysokości 20 000,00 PLN. Wadium należy wnieść do godz. 11:30 dnia 21.11.2018 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w ten sposób, że Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem polegającym na realizacji dostawy wodorowęglanu sodu, o wartości przekraczającej 800 000,00 PLN netto wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów) (wg JEDZ – Część IV C pkt 1b); Wykaz może dotyczyć dostaw do kilku oczyszczalni o łącznej wartości przekraczającej 800 000,00 PLN netto.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi, po dostarczeniu każdej dostawy oraz sprawdzeniu parametrów.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 21/11/2018
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 21/11/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Spółka z o.o., ul. Sanitariuszek 70/72

93-469 Łódź, POLSKA (sala konferencyjna)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

X.2020 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej określa Dział VI Rozdział 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1579). Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy w przypadkach i terminach opisanych w Dziale VI ustawy. Środkami ochrony prawnej są odwołanie (art. 180 - 198) oraz skarga (art. 198a – 198g).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/10/2018
Wróć do przetargów