Dostawa nowego węgla aktywnego do instalacji zlokalizowanych na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej

Polska-Łódź: Nowy węgiel aktywny

2018/S 074-164108

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sanitariuszek 66
Łódź
91-347
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Wereszczyński
Tel.: +48 426404776
E-mail: gosl-zp@gos.lodz.pl
Faks: +48 426404775
Kod NUTS: PL711Adresy internetowe:Główny adres: www.gos.lodz.pl
I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gos.lodz.pl/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Sanitariuszek 70/72
Łódź
93-469
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Wereszczyński
Tel.: +48 426404776
E-mail: gosl-zp@gos.lodz.pl
Faks: +48 426404775
Kod NUTS: PL711Adresy internetowe:Główny adres: www.gos.lodz.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5)Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Dostawa nowego węgla aktywnego do instalacji zlokalizowanych na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej

Numer referencyjny: E/015/18

II.1.2)Główny kod CPV

24954100

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Pakiet A

Dostawa nowego węgla aktywnego do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów i Skratek (ITPO).

Pakiet B

Dostawa nowego węgla aktywnego do filtra do oczyszczania biogazu z siloksanów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Pakiet A Dostawa nowego węgla aktywnego do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów i Skratek (ITPO)

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

24954100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o., ul. Sanitariuszek 70/72, 93-469 Łódź

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia (Pakiet A) obejmuje dostarczenie nowego węgla aktywnego do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów i Skratek (ITPO) zlokalizowanej w Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej. Węgiel aktywny stosowany jest w procesie oczyszczania gazów spalinowych (w szczególności do usuwania dioksyn, furanów, rtęci, związków organicznych) w celu zapewnienia zgodności parametrów gazów odlotowych z obowiązującymi przepisami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas dostawy / Waga: 0.2
Cena - Waga: 0.8
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Ad.II.2.5) Kryterium: cena jednostkowa waga 0.6.

Ad. II.2.7) Termin realizacji umowy ustala się na 3 lata od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia.

Warunki udziału w postępowaniu,podstawy wykluczenia,wykaz dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia,informacja o wadium znajdują się w SIWZ na www.gos.lodz.pl/przetargi/

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Pakiet B Dostawa nowego węgla aktywnego do filtra do oczyszczania biogazu z siloksanów

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

24954100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o., ul. Sanitariuszek 70/72, 93-469 Łódź

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia (Pakiet B) jest dostawa nowego węgla aktywnego do instalacji (filtra) usuwania siloksanów z biogazu wraz z odbiorem i przetwarzaniem zużytego węgla.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas dostawy / Waga: 0.1
Kryterium jakości - Nazwa: Czas eksploatacji 1 m3 złoża / Waga: 0.3
Cena - Waga: 0.6
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Ad. II.2.5) Kryterium: cena jednostkowa waga 0.6.

Ad. II.2.7) Termin realizacji przedmiotu umowy: 3 lata od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia.

Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, wykaz dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, informacja o wadium znajdują się w SIWZ na www.gos.lodz.pl/przetargi/

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Pakiet A Wykonawca wykonał minimum 1 dostawę polegającą na realizacji dostawy węgla aktywnego do oczyszczania gazów odlotowych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów, o wartości łącznej co najmniej 150 000 PLN netto lub dostaw do kilku instalacji oczyszczania gazów odlotowych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów, o wartości łącznej nie niższej niż 150 000 PLN netto wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Pakiet B Wykonawca wykonał minimum 1 dostawę polegającą na realizacji dostawy węgla aktywnego do instalacji oczyszczania biogazu o wartości łącznej co najmniej 200 000 PLN netto lub dostaw do kilku instalacji oczyszczania biogazu, o wartości łącznej nie niższej niż 200.000 zł netto wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki umowy określone zostały we wzorze stanowiącym Załącznik Nr A.E. do SIWZ i Załącznik Nr B.E. do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 16/05/2018
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 14/07/2018

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 16/05/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o., ul. Sanitariuszek 70/72, 93-469 Łódź

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca, w terminie 3 dni od umieszczenia na stronie informacji (art. 24 ust. 11 PZP), o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) PZP - Załącznik A.D. do SIWZ, Załącznik B.D. do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Łódź
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13/04/2018
Wróć do przetargów