„Dostawa i wymiana części zamiennych do zgarniaczy łańcuchowych systemu FINNCHAIN zainstalowanych w GOŚ ŁAM”

Dz.U./S S49
10/03/2020
115462-2020-PL
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 6
10/03/2020S49
https://ted.europa.eu/TED
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 6
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115462-2020:TEXT:PL:HTML
Polska-Łódź: Części maszyn oczyszczających
2020/S 049-115462
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi sp. z o.o.Adres pocztowy: ul. Sanitariuszek 66Miejscowość: ŁódźKod NUTS: PL711Kod pocztowy: 96-469Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Jerzy WereszczyńskiE-mail: marzena_grabowska@gos.lodz.pl Tel.: +48 426404776
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gos.lodz.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.gos.lodz.pl/
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://www.gos.lodz.pl/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną zapośrednictwem: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)
Główny przedmiot działalności
Środowisko
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Dz.U./S S49
10/03/2020
115462-2020-PL
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 6
10/03/2020S49
https://ted.europa.eu/TED
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 6
Dostawa i wymiana części zamiennych do zgarniaczy łańcuchowych systemu Finnchain zainstalowanych wGOŚ ŁAM
Numer referencyjny: E/014/20
II.1.2)
Główny kod CPV
42956000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana części zamiennych do zgarniaczy łańcuchowychsystemu Finnchain zainstalowanych w GOŚ ŁAM – pakiet A dostawa części do zgarniaczy łańcuchowychzainstalowanych w GOŚ ŁAM, pakiet B – wymiana części zamiennych w zgarniaczach łańcuchowychzainstalowanych w GOŚ ŁAM.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Dostawa części zamiennych do zgarniaczy łańcuchowych systemu Finnchain zainstalowanych w GOŚ ŁAM
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
42956000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sanitariuszek 66, 93-469 Łódź, POLSKA.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do zgarniaczy łańcuchowych systemu Finnchainzainstalowanych w GOŚ ŁAM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1.A. Części musząbyć fabrycznie nowe.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
Dz.U./S S49
10/03/2020
115462-2020-PL
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3 / 6
10/03/2020S49
https://ted.europa.eu/TED
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 6
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Czas realizacji zamówienia – 2 miesiące od daty zawarcia umowy.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Wymiana części zamiennych w zgarniaczach łańcuchowych zainstalowanych w GOŚ ŁAM, pakiet B
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
50800000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sanitariuszek 66, 93-469 Łódź, POLSKA.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Wymiana części zamiennych w zgarniaczach łańcuchowych systemu Finnchain zainstalowanych w GOŚ ŁAM,pakiet B – załącznik 1.B Szczegółowy wykaz części do ww. pakietu.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 30.10.2020.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Dz.U./S S49
10/03/2020
115462-2020-PL
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4 / 6
10/03/2020S49
https://ted.europa.eu/TED
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 6
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Warunki wskazane w załączniku 4.A i 4.B.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/04/2020
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 16/04/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, przy pomocy platformy EPZ – (http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/)
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Członkowie komisji przetargowej poprzez odczytanie ofert złożonych na ww platformie. Zamawiający nie mamożliwości otwarcia ofert przed wskazaną godzina otwarcia co wynika z funkcjonalności platformy.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Dz.U./S S49
10/03/2020
115462-2020-PL
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5 / 6
10/03/2020S49
https://ted.europa.eu/TED
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 6
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zasady określone w ustawie Prawo zamówień publicznych, dział VI ustawy, art. 182:
1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo wterminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lubprzekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jegowniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwotyokreślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargunieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się wterminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczeniaSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równalub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone wprzepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanychna podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytejstaranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanychna podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytejstaranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nieprzesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożeniaoferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż wterminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w DziennikuUrzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia wtrybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniuzamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
Dz.U./S S49
10/03/2020
115462-2020-PL
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6 / 6
10/03/2020S49
https://ted.europa.eu/TED
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 6
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które niezawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawierauzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albozapytania o cenę.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/03/2020

Wróć do przetargów