Dostawa i wymiana części zamiennych do zgarniaczy łańcuchowych systemu Finnchain zainstalowanych w GOŚ ŁAM.

Polska-Łódź: Części maszyn oczyszczających
2020/S 104-250146
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.Adres pocztowy: ul. Sanitariuszek 66Miejscowość: ŁódźKod NUTS: PL711 Miasto ŁódźKod pocztowy: 96-469Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Jerzy WereszczyńskiE-mail: marzena_grabowska@gos.lodz.pl Tel.: +48 426404776
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gos.lodz.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.gos.lodz.pl/
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.gos.lodz.pl/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)
Główny przedmiot działalności
Środowisko
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
29/05/2020S104
https://ted.europa.eu/TED
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 6
Dz.U./S S104
29/05/2020
250146-2020-PL
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 6
„Dostawa i wymiana części zamiennych do zgarniaczy łańcuchowych systemu Finnchain zainstalowanych w GOŚ ŁAM”
Numer referencyjny: E/046/20
II.1.2)
Główny kod CPV
42956000 Części maszyn oczyszczających
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana części do zgarniaczy łańcuchowych systemu Finnchain zainstalowanych w GOŚ ŁAM.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Pakiet A – Dostawa części zamiennych do zgarniaczy łańcuchowych systemu Finnchain zainstalowanych w GOŚ ŁAM
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
42956000 Części maszyn oczyszczających
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi z siedzibą przy ul. Sanitariuszek 66, 93-469 Łódź, POLSKA
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części do zgarniaczy łańcuchowych systemu Finnchain zainstalowanych w GOŚ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do specyfikacji 1A.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
29/05/2020S104
https://ted.europa.eu/TED
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 6
Dz.U./S S104
29/05/2020
250146-2020-PL
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3 / 6
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Pakiet B – Wymiana części zamiennych w zgarniaczach łańcuchowych systemu Finnchain zainstalowanych w GOŚ ŁAM
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
50532300 Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi ul. Sanitariuszek 66, 93-469 Łódź, POLSKA
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa wymiany zakupionych przez Zamawiającego części do zgarniaczy łańcuchowych systemu Finnchain zainstalowanych w GOŚ ŁAM.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
29/05/2020S104
https://ted.europa.eu/TED
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 6
Dz.U./S S104
29/05/2020
250146-2020-PL
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4 / 6
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Warunki wskazane w załącznikach 4.A i 4.B do SIWZ.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Remont zgarniaczy dotyczy urządzeń zainstalowanych na trzech liniach przepływowych a więc prawie połowy zdolności produkcyjnej części przepływowej. Jest on niezbędny do wykonania z uwagi na stan techniczny urządzeń a możliwości jego przeprowadzenia są jedynie w warunkach dodatnich temperatur.
Minimalny czas wykonania remontu wynosi 3 miesiące i powinien on zakończyć się październiku lub ewentualnie listopadzie co jest i tak optymistycznym wariantem.
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/06/2020
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 24/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego przy pomocy platformy EPZ http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Członkowie komisji przetargowej poprzez odczytanie ofert złożonych na platformie. Zamawiający nie ma możliwości otwarcia ofert przed wskazaną godziną otwarcia co wynika z funkcjonalności platformy.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
29/05/2020S104
https://ted.europa.eu/TED
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 6
Dz.U./S S104
29/05/2020
250146-2020-PL
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5 / 6
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02 - 676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zasady określone w ustawie Prawo zamówień publicznych dział VI ustawy, art 182
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8.
2) W terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia
29/05/2020S104
https://ted.europa.eu/TED
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 6
Dz.U./S S104
29/05/2020
250146-2020-PL
Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6 / 6
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/05/2020
29/05/

Wróć do przetargów