Dostawa i montaż zastępczego systemu pomiarów emisji pyłów i gazów dla ITPO w GOŚ ŁAM

24/01/2018    S16    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Łódź: Sprzęt do pomiaru emisji

2018/S 016-032142

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Spółka z o.o.
ul.Sanitariuszek 66
Łódź
93-469
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Wereszczyński
Tel.: +48 426404776
E-mail: gosl-zp@gos.lodz.pl
Faks: +48 426404775
Kod NUTS: PLAdresy internetowe:Główny adres: http://gos.lodz.pl
I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://gos.lodz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5)Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż zastępczego systemu pomiarów emisji pyłów i gazów dla Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów w Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej

II.1.2)Główny kod CPV

38433200

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż zastępczego systemu pomiarów emisji pyłów i gazów dla Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów (ITPO) w Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (Łódź, ul. Sanitariuszek nr 70/72) wraz z wymianą istniejącego oprogramowania do zbierania, obsługi danych oraz uruchomieniem.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (Łódź, ul. Sanitariuszek nr 70/72).

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa i montaż zastępczego systemu pomiarów emisji pyłów i gazów dla Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów (ITPO) w Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej wraz z wymianą istniejącego oprogramowania do zbierania, obsługi danych oraz uruchomieniem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część techniczna, stanowiąca Załącznik nr 1 do Specyfikacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 70
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja na pełny zakres / Waga: 30
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 8
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z 29.1.2004r. - Prawo zamówień publicznych.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany jest wnieść bezwarunkowe wadium w złotych polskich w wysokości 10 000,00 PLN. Wadium należy wnieść do godz.11:30 dnia 14.3.2018r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w ten sposób, że wykonawca musi wykazać się doświadczeniem polegającym na realizacji dostawy wraz z uruchomieniem systemu automatycznego monitoringu spalin (AMS) dla minimum dwóch instalacji termicznego przekształcania odpadów, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia w ten sposób, że Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osoby jako programisty systemów automatycznego monitoringu spalin (AMS) (instalacja i konfiguracja oprogramowania) - co najmniej 1 osoba, posiadająca minimum 2 letnie doświadczenie jako programista systemów automatycznego monitoringu spalin.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

— Wykaz dostaw wraz z uruchomieniem systemu automatycznego monitoringu spalin (AMS) dla minimum dwóch instalacji termicznego przekształcania odpadów, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów (pkt5a, 8 Specyfikacji) - wg JEDZ - Część IV C pkt 1b,

— Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia w ten sposób, że wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osoby jako programisty systemów automatycznego monitoringu spalin (AMS) (instalacja i konfiguracja oprogramowania) - co najmniej 1 osoba, posiadająca minimum 2 letnie doświadczenie jako programista systemów automatycznego monitoringu spalin - według JEDZ - Część IV C pkt 2.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Rozliczenie za wykonanie umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi (3).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 196-402426

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 14/03/2018
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 14/03/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ul. Sanitariuszek nr 70/72.

93-469 Łódź

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul.Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700Adres internetowy:http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej określa Dział VI Rozdział 1 ustawy z 29.1.2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity (tekst jednolity Dz.U. 2017r. poz. 1579). Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy w przypadkach i terminach opisanych w Dziale VI ustawy.

Środkami ochrony prawnej są odwołanie (art. 180 - 198) oraz skarga (art. 198a - 198g).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul.Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/01/2018
Wróć do przetargów