Projekty

log1log2log3

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa IV – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Działanie 4.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe

Poddziałanie 4.1.2 – Regionalne agendy naukowo-badawcze

Projekt pn.
„Opracowanie systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania
i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków
minimalizującego emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego
z obszaru zurbanizowanego”

 

Beneficjent: konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie:

  • Lider – Politechnika Łódzka,
  • Konsorcjant – Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Spółka z o.o.

 

Przedmiotem projektu jest opracowanie sytemu monitoringu, wczesnego ostrzegania
i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków, który umożliwi minimalizację emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego z obszarów zurbanizowanych.

System ten będzie opartyna danych pomiarowych pochodzących z istniejącego w mieście opomiarowania przepływów
w rejonie przelewów burzowych i z sieci pluwiometrycznej oraz z przewidywanych do wykonania w ramach niniejszego projektu 4 stanowisk pomiarowych na sieci kanalizacyjnej z sondami on-line mierzącymi stężenia wybranych zanieczyszczeń. Uzyskane dane będą wykorzystane w utworzonym systemie informatycznym prognozującym na bieżąco natężenia przepływu ścieków, stężenia i ładunki zanieczyszczeń na wlocie do oczyszczalni. System ten umożliwi wczesne ostrzeganie oczyszczalni przed ewentualnym nagłym dopływem substancji toksycznych dla procesu biologicznego oczyszczania i przeciążeniem hydraulicznym w okresie opadów atmosferycznych, częstym w przypadku kanalizacji ogólnospławnej. Zjawiska takie mogą w istotny sposób pogorszyć efekty oczyszczania ścieków i doprowadzić do nadmiernego obciążenia odbiornika ładunkiem zanieczyszczeń.

Utworzony system pozwoli na optymalne sterowanie procesami oczyszczania i w efekcie zrównoważone zarządzanie oczyszczalnią. Umożliwi on także wizualizację, archiwizację i raportowanie danych, które będą mogły być wykorzystane do dalszych analiz związanych
z modernizacją lub rozbudową obiektu i jego dostosowaniem do zmian klimatycznych, urbanizacyjnych i rosnących wymagań ochrony odbiornika.

Głównym odbiorcą rezultatu projektu będzie Miasto Łódź i GOŚ-Łódź Sp. z o.o., a także inne przedsiębiorstwa komunalne odpowiedzialne za zbieranie, transport i oczyszczanie ścieków miejskich. Efektem realizacji projektu będzie istotna innowacja technologiczna w systemie odprowadzania i oczyszczania ścieków umożliwiająca znaczący postęp w kierunku jego w pełni zrównoważonego funkcjonowania, służąca ochronie środowiska i optymalizacji wydatków na ten cel.

 

Wartość projektu:  2.945.769,14 zł

Wartość dofinansowania projektu z UE:

Politechnika Łódzka – 1.731.852,02 zł (100 %)

GOŚ-Łódź Sp. z o.o. – 756.575,41 zł (62,3 %)

Okres realizacji projektu: lata 2018 – 2021

 log4log5 log6

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze