Przejdź do zawartości Strona główna

Projekty

Logotyp Fundusze Europejskie Inteligentny RozwójLogotyp Rzeczpospolita PolskaLogotyp Unii Europejskiej - europejski fundusz rozwoju regionalnego

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa IV – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Działanie 4.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe

Poddziałanie 4.1.2 – Regionalne agendy naukowo-badawcze

Projekt pn.
„Opracowanie systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania
i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków
minimalizującego emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego
z obszaru zurbanizowanego”

 

Beneficjent: konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie:

  • Lider – Politechnika Łódzka,
  • Konsorcjant – Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Spółka z o.o.

 

Przedmiotem projektu jest opracowanie sytemu monitoringu, wczesnego ostrzegania
i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków, który umożliwi minimalizację emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego z obszarów zurbanizowanych.

System ten będzie opartyna danych pomiarowych pochodzących z istniejącego w mieście opomiarowania przepływów
w rejonie przelewów burzowych i z sieci pluwiometrycznej oraz z przewidywanych do wykonania w ramach niniejszego projektu 4 stanowisk pomiarowych na sieci kanalizacyjnej z sondami on-line mierzącymi stężenia wybranych zanieczyszczeń. Uzyskane dane będą wykorzystane w utworzonym systemie informatycznym prognozującym na bieżąco natężenia przepływu ścieków, stężenia i ładunki zanieczyszczeń na wlocie do oczyszczalni. System ten umożliwi wczesne ostrzeganie oczyszczalni przed ewentualnym nagłym dopływem substancji toksycznych dla procesu biologicznego oczyszczania i przeciążeniem hydraulicznym w okresie opadów atmosferycznych, częstym w przypadku kanalizacji ogólnospławnej. Zjawiska takie mogą w istotny sposób pogorszyć efekty oczyszczania ścieków i doprowadzić do nadmiernego obciążenia odbiornika ładunkiem zanieczyszczeń.

Utworzony system pozwoli na optymalne sterowanie procesami oczyszczania i w efekcie zrównoważone zarządzanie oczyszczalnią. Umożliwi on także wizualizację, archiwizację i raportowanie danych, które będą mogły być wykorzystane do dalszych analiz związanych
z modernizacją lub rozbudową obiektu i jego dostosowaniem do zmian klimatycznych, urbanizacyjnych i rosnących wymagań ochrony odbiornika.

Głównym odbiorcą rezultatu projektu będzie Miasto Łódź i GOŚ-Łódź Sp. z o.o., a także inne przedsiębiorstwa komunalne odpowiedzialne za zbieranie, transport i oczyszczanie ścieków miejskich. Efektem realizacji projektu będzie istotna innowacja technologiczna w systemie odprowadzania i oczyszczania ścieków umożliwiająca znaczący postęp w kierunku jego w pełni zrównoważonego funkcjonowania, służąca ochronie środowiska i optymalizacji wydatków na ten cel.

 

Wartość projektu:  2.945.769,14 zł

Wartość dofinansowania projektu z UE:

Politechnika Łódzka – 1.731.852,02 zł (100 %)

GOŚ-Łódź Sp. z o.o. – 756.575,41 zł (62,3 %)

Okres realizacji projektu: lata 2018 – 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze

 

 Logotyp politechnika ŁodzkaLogotyp Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Logotyp GOŚ Łódź

 

 

 

 

 

 

Logotypy Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Łódż, Unia Europejska Fundusz Spójności

 

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.3 – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach

Projekt pn. „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”

Beneficjent: Miasto Łódź  

Przedmiotem projektu jest poprawa jakości ścieków oczyszczonych wypływających do rzeki Ner, poprzez modernizację wybranych obiektów GOŚ ŁAM w celu zwiększenia stopnia usuwania biogenów oraz zwiększenia efektywności procesu oczyszczania ścieków. Efektem ekologicznym projektu będzie m.in. uzyskanie możliwości termicznego przekształcania (spalania) wszystkich osadów ściekowych powstających w wyniku oczyszczania ścieków na terenie GOŚ ŁAM w rocznej ilości ok. 25,8 tys. ton s.m. (suchej masy).

Realizacja projektu obejmuje następujące zadania inwestycyjne:

Zadanie 1: budowa zbiorników retencyjnych

Celem zadania jest pełniejsze biologiczne oczyszczanie ścieków dopływających w czasie, gdy godzinowa przepustowość oczyszczalni zostaje okresowo przekroczona z powodu intensywnych opadów. Wybudowanie dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności łącznej 40.000 m3 pozwoli na przejęcie ok. 85% ścieków dopływających do oczyszczalni ogólnospławnym systemem kanalizacyjnym miasta Łodzi w okresie  tzw. pogody mokrej z (nie dotyczy to opadów ciągłych trwających dłużej niż jeden dzień). Ścieki zgromadzone w okresie deszczu w nowych zbiornikach zostaną przepompowywane do komór biologicznego oczyszczania ścieków w okresach obniżonych napływów – np. w godzinach porannych i w dni świąteczne, a następnie oczyszczone biologiczne.

Zadanie 2:  modernizacja instalacji odwadniania osadów

Podstawowym celem zadania jest zapewnienie uzyskania, wymaganego dla dalszych procesów przeróbki osadów, stopnia odwodnienia – co najmniej do 21% s.m. (suchej masy). W ramach realizacji zadania wymienione zostaną urządzenia stosowane do odwadniania osadu, co pozwoli na uzyskanie lepszych parametrów odwadniania osadów. W miejsce funkcjonujących dotychczas siedmiu pras taśmowych, zamontowane zostaną trzy wirówki dekantacyjne do odwadniania osadu przefermentowanego. Modernizacja obejmie również m. in. wymianę 2-ch stacji przygotowywania polielektrolitu (substancji wspomagających zagęszczanie osadów) oraz instalacje powiązane - osadowe, wodne, odcieków, zasilania energetycznego, sterowania i automatyki.

Zadanie 3: zwiększenie przepustowości 6 i 7 linii biologicznego oczyszczania ścieków

Zadanie obejmować będzie modernizację 2-ch istniejących linii biologicznego oczyszczania ścieków tzw. komór osadu czynnego, w celu zwiększenia ich przepustowości. Modernizacja przeprowadzona zostanie poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych bez konieczności rozbudowy oczyszczalni o nowe obiekty. Zakłada się, że w wyniku przeprowadzonej modernizacji istniejących obiektów zwiększeniu ulegnie  przepustowość hydrauliczna oraz obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń linii 6 i 7 biologicznego oczyszczania ścieków.  Przewiduje się również zintensyfikowanie procesu oczyszczania ścieków (lepszy efekt usuwania związków azotu) i ograniczenie zjawisk pęcznienia, flotowania i pienienia osadu - zjawisk  niekorzystnych z punktu widzenia efektywności procesów oczyszczania ścieków i mających wpływ na jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Ner.

Zadanie 4: modernizacja węzła piaskowego

Głównym celem modernizacji piaskowników jest umożliwienie działania węzła piaskowego w sposób bardziej elastyczny poprzez dostosowanie obciążeń poszczególnych piaskowników do zmiennej ilości dopływających ścieków, a tym samym osiągnięcie lepszych efektów usuwania piasku i substancji mineralnych ze ścieków. Modernizacja polegać będzie na przebudowie/podziale istniejących czterech piaskowników na nowe osiem ciągów technologicznych wraz z wymianą urządzeń je obsługujących m.in. zgarniacze piasku i pompy pulpy piaskowej. W ramach zadania zostaną wymienione dwie kraty gęste, służące do cedzenia ścieków i wyłapywania grubszych zanieczyszczeń, na kraty o mniejszym prześwicie a tym samym większej efektywności. Wykonane zostaną również prace związane z wymianą instalacji elektrycznej zasilania, sterowania i automatyki.

Zadanie 5: instalacja termicznej hydrolizy osadów

Podstawowym celem projektowanej instalacji termicznej hydrolizy osadu jest zmniejszenie ilości osadu kierowanego do spalania w Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów (ITPO). Instalacja termicznej hydrolizy osadu ma za zadanie m.in. poprawić efekt fermentacji oraz zwiększyć efektywność przeróbki osadów. Przewiduje się również, że dodatkowym efektem wprowadzenia hydrolizy będzie zwiększenie ilości produkowanego biogazu w komorach fermentacyjnych osadu, a tym samym możliwość zwiększenia produkcji energii elektrycznej w agregatach kogeneracyjnych zainstalowanych na GOŚ ŁAM.

Proces hydrolizy termicznej polega na poddaniu osadu, będącego produktem ubocznym oczyszczania ścieków, działaniu wysokiej temperatury (ok. 180 ?) i ciśnienia (min. 6 bar) co powoduje rozerwanie struktury komórkowej i błon komórek mikroorganizmów zawartych w osadach, w skutek czego zostają uwolnione składniki organiczne komórki oraz woda związana. Tak przetworzony osad może być skuteczniej i efektywniej poddany kolejnym procesom przetwarzania np. fermentacji, w celu zmniejszenia ilości osadu oraz jego stabilizacji i pasteryzacji.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie kompletnej instalacji hydrolizy osadu pracującej w tzw. układzie pośrednim tzn. hydrolizie poddany zostanie osad przefermentowany (wstępny i nadmierny) w I-m stopniu fermentacji. Po hydrolizie osad skierowany zostanie do II-go stopnia fermentacji.  W ramach zadania wykonane zostaną również  instalacje przygotowania i podawania osadu do hydrolizy (wirówki zagęszczające osad, stacje polielektrolitu, pompownie osadu, wymienniki ciepła itp.), instalacja do produkcji pary dla potrzeby hydrolizy (kocioł parowy wraz z siecią przesyłową pary), a także instalacje zasilania energii elektrycznej, sterowania i automatyki.  W efekcie stosowania hydrolizy termicznej nastąpi zwiększenie efektywności fermentacji osadu, a tym samym zmniejszenie ilości osadu po fermentacji i w efekcie zmniejszenie ilości suchej masy osadu kierowanego do przekształcania w ITPO; dodatkowo zwiększona zostanie produkcja biogazu. W wyniku zwiększonego rozkładu materii organicznej zwiększeniu ulegnie ilość związków azotu i fosforu w odciekach pochodzących z odwadniania osadu. W związku z tym faktem, realizację zadania 5 należy traktować jako ściśle powiązaną z zadaniami 6 i 7 przedstawionymi poniżej.

Zadanie 6: budowa instalacji do usuwania azotu z odcieków

Celem realizacji zadania jest zmniejszenie ilości azotu w odciekach pozostałych po procesach hydrolizy termicznej i fermentacji osadu, które kierowane są ponownie na początek procesu oczyszczania ścieków. Na strumieniu odcieków ze stacji odwadniania osadu przefermentowanego wprowadzony zostanie proces usuwania azotu w tzw. deamonifikacji.  W jego efekcie nastąpi zredukowanie o co najmniej 75% ilości azotu amonowego w odciekach.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie m.in. zbiorników wyposażonych w instalacje i urządzenia do mieszania, napowietrzania i pompowania odcieków, instalacji do produkcji powietrza (stacja dmuchaw) wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi zasilania energetycznego, sterowania i automatyki.

Zadanie 7: budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków

Celem realizacji zadania jest odzyskanie, do ewentualnego wykorzystania w celach nawozowych,  związków  fosforu będących efektem hydrolizy osadu i rozerwania struktury komórkowej oraz błon komórek mikroorganizmów zawartych w osadach. Równie ważnym efektem z punktu widzenia eksploatacji oczyszczalni będzie ograniczenie problemów związanych z niekontrolowanym wytrącaniem się związków fosforu tzw. struwitu w instalacjach oczyszczalni, a przez to poprawienie wydajności procesu oczyszczania ścieków i  redukcja kosztów eksploatacyjnych.

Prowadzenie procesu kontrolowanego wytrącania struwitu (związków fosforu) odbywać się będzie w oparciu o reakcje chemiczne z wykorzystaniem dodawanych reagentów m.in. związków magnezu. Wytrącony struwit zostanie usunięty i osuszony do stopnia pozwalającego na jego transport. Proces ten pozwoli na redukcję fosforu ortofosforanowego z odcieków po procesach fermentacji i hydrolizy termicznej o co najmniej 85%.

W ramach zadania wykonany zostanie budynek wyposażony w niezbędne urządzenia i instalacje do prowadzenia procesu, magazynowania i przygotowywania reagentów niezbędnych w procesie oraz suszenia, odbioru i magazynowania uzyskanego półproduktu fosforowego - struwitu.

 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-07-01

Data zakończenia realizacji projektu: 2022-12-31

Całkowita wartość projektu: 132 541 720,00 zł

Wartość dofinansowania unijnego: 68 851 434,37 zł

Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Spójności

Więcej informacji na temat projektu znaleźć można tutaj

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/ochrona-srodowiska/gospodarka-sciekowa/

Jednocześnie informujemy, że dla przedmiotowego projektu utworzony został mechanizm umożliwiający zgłaszanie nieprawidłowości i nadużyć. Informacje na temat tego typu zdarzeń prosimy wysyłać na adres: antykorupcja.3faza@uml.lodz.pl

 

<