Przejdź do zawartości Strona główna

Obowiązek Informacyjny

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej: RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. z siedzibą 93-469 Łódź, ul. Sanitariuszek 66, e-mail: gos@gos.pl,

 1. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@gos.lodz.pl.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie 6 ust. 1 lit. a,b,c,d,e) w następujących celach:
 • realizacji zadań Spółki;
 • wykonywania obowiązków wynikających z realizacji obowiązujących przepisów prawa;
 • prowadzenia dokumentacji rachunkowej i podatkowej;
 • realizacji zadań i obowiązków wynikających z ustawy PZP;
 • realizacji umów, zleceń;
 • realizacji praktyk, stażu;
 • świadczenia usług
 • archiwizacyjnych
 1. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów i zadań. Administrator przetwarzać będzie Państwa dane osobowe jedynie w zakresie i okresie niezbędnym do realizacji powyższych celów.
 2. Państwa dane osobowe Administrator może udostępniać innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania, w szczególności:
 • organom władzy publicznej oraz organom administracji publicznej na podstawie przepisów prawa;
 • kontrahentom Administratora, w tym klientom w ramach prowadzonej przez nich działalności, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej współpracy,
  a także osobom ubiegającym się o dostęp do informacji publicznej;
 • uprawnionym podmiotom dostarczającym obsługi informatycznej lub usług prawnych, podatkowych, audytowych na rzecz Administratora;
 • uprawnionym podmiotom dostarczającym usług pocztowych i kurierskich w celu dostarczania korespondencji i przesyłek;
 • bankom i instytucjom płatniczym.
 1. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 2. W trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych Państwa profili.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy
  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.).
 4. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu tylko
  w przypadku gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. e), prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 5. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest
  Prezes Urzędu Ochrony Danych.
 6. Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest Pani Agnieszka Filipczak-Bogusławska iod@gos.lodz.pl

 

<Pliki do pobrania: