Współpraca

6 wrzesień 2009
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 6 września 2009 roku, została podpisana umowa konsorcjum naukowo-przemysłowego pomiędzy Wydziałem Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej (Lider Konsorcjum), a Grupową Oczyszczalnią Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. Celem Konsorcjum jest realizacja projektu „Opracowanie nowatorskiej metody biokonwersji zanieczyszczeń biogazu w obecności tlenowych form azotu w skali przemysłowej”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe. Okres realizacji projektu: 1.10.2009 - 31.03.2013.

W imieniu Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności umowę podpisała Dziekan - prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz, a ze strony Grupowej Oczyszczalni Ścieków, Prezes Zarządu - Euzebiusz Zawadzki.