Osiągnięcia

  • W 2005r. Spółka opracowała i wdrożyła dokumentację Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Po przeprowadzeniu badania przez niezależną instytucję audytorską PCBC, uzyskała certyfikat zgodności organizacji z normami PN-EN ISO 9001:2001 i PN-EN ISO 14001:2005.
    W 2007r. laboratorium uzyskało akredytację stanowiącą potwierdzenie możliwości wykonywania badań zgodnie z normą ISO/IEC 17025:2005.
  • W okresie czterech lat Spółka zbudowała wewnętrzną sieć informatyczno - zarządzającą, dzięki której:
    • na bieżąco spływają dane z laboratorium oraz z części biologicznej
      i osadowej, co pozwala na szybkie podjęcie stosownych działań,
    • powstają raporty o awariach, które pozwalają na łatwe analizy częstotliwości awarii urządzeń mechanicznych oraz określenie okresów międzyremontowych,
    • powstają zestawienia dzienne, miesięczne pracy oczyszczalni, które pomagają w analizach pracy oczyszczalni,
    • powstała baza umów oparta na systemie, który zbiera wszystkie informacje o prowadzonych przez Spółkę umowach,
    • szybka komunikacja i przekaz informacji pozwala sprawnie i bezpiecznie zarządzać oczyszczalnią.
  • W latach 2003 i 2004 Spółka otrzymała tytuł Gazela Biznesu. „Puls Biznesu” przyznaje ten tytuł średniej wielkości przedsiębiorstwom, które rozwijają się dynamicznie, osiągają wyrażony w procentach przyrost obrotów w ciągu trzech kolejnych lat, mają nieskazitelną reputację, cechuje je uczciwość wobec: kontrahentów, pracowników, a także Skarbu Państwa.
  • Pracownicy Spółki biorą udział w organizowanej corocznie Spartakiadzie Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego uzyskując bardzo dobre wyniki.
  • Oczyszczalnię zwiedza corocznie około 2500 młodych ludzi. Staramy się przybliżyć młodzieży istotną rolę procesu oczyszczania ścieków w ochronie środowiska naturalnego. Współpracujemy ze szkołami i uczelniami organizując praktyki zawodowe.