Obowiązek informacyjny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

na podstawie  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej: RODO

 

 

Informujemy, że:

 

 1. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków z o.o. z siedzibą 93-469 Łódź, ul. Sanitariuszek 66, e-mail: gos@gos.pl, jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku wykonywaniem obowiązków związanych z realizacją dostępu do informacji publicznej, w tym z rozpatrywaniem wniosków.
 2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@gos.lodz.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z rozpatrywaniem wniosku o dostęp do informacji publicznej, postępowaniem w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oraz koniecznością jego udokumentowania. Podstawą przetwarzania danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 2 ust. 1, art. 13 – art. 15 oraz innymi przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.).
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  a) ograny władzy publicznej oraz organy administracji publicznej na podstawie przepisów prawa,
  b) kontrahenci Administratora w ramach prowadzonej przez niego działalności, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej współpracy, w tym uprawnione podmioty dostarczające obsługi informatycznej lub usług prawnych na jego rzecz,
 5. Dane osobowe są przetwarzane przez okres trwania postępowania zainicjowanego wniesieniem wniosku oraz czas niezbędny do dochodzenia i obrony prawa, a następnie przez czas określony w przepisach prawa dotyczących archiwizacji.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu, które będzie realizowane na podstawie art. 21 RODO.
 8. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje wobec osoby, której dane dotyczą, nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych jej profili.
 9. Jeśli osoba, której dane dotyczą, uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia realizacji dostępu do informacji publicznej w sposób i w formie określonych przez wnioskodawcę lub podjęcia innych działań albo rozstrzygnięć, do których administratora zobowiązują przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

<Utworzony 14 listopada 2019 przez Szymon Malinowski
Ostatnio zmieniany 14 listopada 2019 przez Szymon Malinowski
Rejestr zmian
#0Utworzony dnia 2019-11-14 11:47:44 przez Szymon Malinowski
#1Zmieniony dnia 2019-11-14 11:49:10 przez Szymon Malinowski
#2Zmieniony dnia 2019-11-14 11:53:33 przez Szymon Malinowski
#3Zmieniony dnia 2019-11-14 11:54:05 przez Szymon Malinowski