Go to content Homepage

Subject of the Company

Przedmiotem działania Spółki jest:

1. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z
2. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD 43.22.Z
3. Transport rurociągowy pozostałych towarów PKD 49.50.B
4. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z
5. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z
6. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 42.99.Z
7. Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B
8. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11.Z
9. Zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD 38.12.Z
10. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z
11. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z
12. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami PKD 39.00.Z
13. Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z
14. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy PKD 52.21.Z
15. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z
16. Działalność prawnicza PKD 69.10.Z
17. Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z
18. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z
19. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z
20. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z
21. Handel energią elektryczną PKD 35.14.Z
22. Wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z
23. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym PKD 35.22.Z
24. Transport rurociągami paliw gazowych PKD 49.50.A
25. Wytwarzanie paliw gazowych PKD 35.21.Z
26. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym PKD 35.23.Z
27. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z
28. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD 42.21.Z
29. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 42.22.Z
30. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 41.20.Z
31. Tynkowanie PKD 43.31.Z
32. Zakładanie stolarki budowlanej PKD 43.32.Z
33. Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian PKD 43.33.Z
34. Malowanie i szklenie PKD 43.34.Z
35. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych PKD 43.49.Z
36. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych. PKD 43.91.Z
37. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich PKD 43.13.Z
38. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej PKD 42.91.Z
39. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych PKD 43.11.Z
40. Przygotowanie terenów pod budowę PKD 43.12.Z
41. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD 43.29.Z
42. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B
43. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z
44. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z
45. Uprawa pozostałych roślin wieloletnich PKD 01.29.Z
46. Działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z
47. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z

Kapitał zakładowy:

5.969.222,05 zł

Udział Miasta:

Miasto posiada 4929 udziałów ,co stanowi 99,9% udziałów w Spółce.<