Go to content Homepage

Legal acts

Akty normatywne

Wewnętrznymi aktami normatywnymi regulującymi funkcjonowanie Spółki są:

  • zarządzenia,
  • regulaminy,
  • instrukcje,
  • polecenia,
  • decyzje.

Zarządzenia i regulaminy wydawane są przez Prezesa Zarządu - Dyrektora Naczelnego.

Instrukcje i polecenia mogą być wydawane przez Dyrektorów pionów, jednak w przypadku, gdy ustalenia tych aktów przekraczają zakres jednego pionu, wymagają wprowadzenia ich w życie zarządzeniem Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego. Decyzje wydaje Prezes Zarządu.

Wewnętrzne akty normatywne są wydawane w następujących sytuacjach:

  • gdy obowiązek lub potrzeba ich wydawania wynika z aktów normatywnych ogólnopaństwowych, resortowych i lokalnych,
  • gdy potrzeba uregulowania lub nowelizacji przepisów wynika z inicjatywy Zarządu GOŚ - Łódź Sp. z o.o. lub organizacji związkowych.

<