17 czerwca 2021 – Światowy Dzień Walki z pustynnieniem i suszą

Erozja gleby, niszczejące uprawy, niedobór wody dla gospodarstw domowych – tak pesymistyczna jest perspektywa najbliższych kilkunastu lat dla województwa łódzkiego, którego około 90% powierzchni jest zagrożone spadkiem ilości rocznych opadów atmosferycznych poniżej 400 mm.

Polska na tle innych krajów europejskich ma bardzo niekorzystną sytuację pod względem zaopatrzenia w wodę – najniższe na kontynencie zasoby wód gruntowych, wskaźnik retencjonowania na poziomie połowy średniej europejskiej, niewystarczająca ilość opadów, szczególnie w okresie wegetacji roślin.

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele:

- położenie Polski na terenie przenikania się klimatów oceanicznego i kontynentalnego, skutkujące niską roczną sumą opadów;

- postępujące ocieplenie klimatu, przejawiające się coraz częstszymi i dłuższymi okresami upałów latem i występowaniem bezśnieżnych zim (co ogranicza ilość wód roztopowych);

-  prowadzone przez wiele lat nadmierne wycinanie lasów, regulacja rzek i osuszanie terenów podmokłych pod uprawy;

- brak dużych naturalnych jezior w środkowym obszarze kraju.

Odwrócenie tych niekorzystnych zjawisk na wielką skalę należy uznać za praktycznie niemożliwe, skuteczne za to mogą być działania rozproszone i lokalne inicjatywy – rozwój małej retencji, zalesianie (najlepiej z uwzględnieniem zróżnicowania gatunków drzew), rezygnacja z likwidacji stawów śródpolnych i regulacji niewielkich rzek. W walce z pustynnieniem sprawdza się tzw. Zasada trzech „S”, pochodzących od angielskich słów: slow, spread, sink – czyli: zwolnij (przepływ), rozprowadź (wodę), pozwól wsiąknąć.