132 miliony złotych na inwestycje w GOŚ

20180713_102048-1

Rozpoczynamy wielkie inwestycje w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Do roku 2022 wydamy 132 miliony złotych. Ponad 68 milionów złotych pozyskaliśmy na ten cel z Funduszu Spójności Unii Europejskiej – mówi Hanna Zdanowska – prezydent Łodzi.

 

Projekt realizowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie numer 2.3 pod nazwą Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Instytucją wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, beneficjentem środków jest Miasto Łódź we współpracy z Grupową Oczyszczalnią Ścieków w Łodzi. Wartość projektu
to 132.541.720,00 zł, zaś wartość dofinansowania pozyskanego to 68.851.434,37 zł .

 

W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-20 był to najprawdopodobniej ostatni konkurs i ostatnie środki na projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Nowy budżet UE jest w trakcie planowania i istnieje ryzyko ograniczenia Funduszu Spójności. Planowane jest też zastąpienie form bezzwrotnych dotacji na preferencyjne pożyczki. Był to zatem ostatni moment, aby powalczyć o pieniądze z Funduszu Spójności na przedmiotową inwestycję w GOŚ. Umowa została już podpisana przez prezydenta miasta oraz władze NFOŚiGW i mogą rozpocząć się prace przygotowawcze. Szacuje się, iż pierwsze inwestycje wystartują na przełomie 2018 i 2019 roku zaś ich ukończenie planowane jest na 2022.
Jest to kolejny etap długotrwałej strategii inwestycyjnej i rozwojowej Spółki.

 

Projekt objęty dofinansowaniem polega na kompleksowej modernizacji infrastruktury GOŚ, m.in. poprzez budowę zbiorników retencyjnych, modernizacji instalacji odwadniania osadów, zwiększenie przepustowości dwóch linii przepływowych, modernizacji węzła piaskowego oraz budowy instalacji termicznej hydrolizy osadu z usuwaniem azotu i odzyskiem fosforu.

 

Cele projektu można zdefiniować w następujących 3 obszarach:

- zwiększenia bezpieczeństwa ekologicznego dla Łodzi i aglomeracji łódzkiej poprzez zabezpieczenie przejęcia większości zanieczyszczeń niesionych przez wody opadowe
i umożliwienie ich oczyszczenia, w szczególności podczas intensywnych i długotrwałych opadów deszczu.

 

- podniesienia poziomu jakości wód powierzchniowych oraz jakości wód rzeki Ner w szczególności w zakresie redukcji związków azotu i fosforu, a także odzysku tego drugiego i eliminacji jego kierowania do rzeki Ner. Inwestycja zapewni unieszkodliwiania 100% ilości osadów ściekowych wytwarzanych w GOŚ,

 

 

- innowacji i rozwoju: wiele urządzeń funkcjonujących od ponad 30 lat zostanie wymienionych na nowe, co przełoży się wprost na ich mniejszą awaryjność,
lepsze i wydajniejsze funkcjonowanie oczyszczalni pod względem technologicznym. Instalacja zapewniająca odzysk fosforu - pierwiastka, którego zasoby naturalne na świecie
są na wyczerpaniu z odcieków zapewni produkt, który po otrzymaniu stosownych zezwoleń, będzie mógł być wykorzystywany w przemyśle i komercjalizowany.

 

 

 

Szczegółowy zakres projektu:

 

 

Budowa 2 zbiorników retencyjnych

Celem budowy dwóch zbiorników o łącznej objętości ok. 40.000 m3 jest przejęcie większości zanieczyszczeń niesionych przez wody opadowe i umożliwienie ich oczyszczenia,
a także równomierne obciążenie części biologicznej oczyszczalni, zarówno w okresach bezdeszczowych jak i deszczowych. Wpłynie to na dalszą poprawę jakości ścieków oczyszczonych poprzez ograniczenie fosforu i azotu odprowadzanych do rzeki Ner.

 

Modernizacja instalacji odwadniania osadów - dostawa 3 wirówek

Podstawowym celem jest wymiana urządzeń do odwadniania na nowsze, pozwalające na zwiększenie i stabilizację odwodnienia osadu, a to zaś jest warunkiem koniecznym osiągnięcia właściwych parametrów pracy Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów
i Skratek (ITPO), gdzie osad ulega unieszkodliwieniu.

 

Zwiększenie przepustowości linii nr 6 i 7

Celem jest zwiększenie przepustowości ciągów biologicznych, w szczególności podczas występowania intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu i roztopów, a także w trakcie opróżniania zbiorników retencyjnych. Pozwoli to na zwiększenie ilości ścieków oczyszczanych biologicznie przy jednoczesnym co najmniej utrzymaniu jakości odpływu
z GOŚ ŁAM. W przypadku braku zjawisk opadowych technologia bezpośrednio wpłynie na intensyfikację procesów biologicznego oczyszczania ścieków, przede wszystkim azotu
i fosforu.

 

Modernizacja węzła piaskowego

Podstawowym celem zadania jest przebudowa 4 szt. piaskowników. Rozwiązanie ma na celu dostosowanie obciążenia poszczególnych ciągów do zmiennej ilości dopływających ścieków, a także zapewnienie elastyczności pracy układu poprzez wydzielenie 8-u niezależnych linii technologicznych oczyszczania mechanicznego, każdej składającej się z jednej kraty
i jednego piaskownika).

 

Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu z usuwaniem azotu i odzyskiem fosforu z odcieków

Podstawowym celem zadania jest redukcja materii organicznej w osadach kierowanych
do ITPO, w wyniku czego m.in. zwiększeniu ulegnie produkcja biogazu na oczyszczalni,
a tym samym produkcja energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby własne GOŚ ŁAM. W celu ograniczenia azotu i fosforu odprowadzanych z części osadowej oczyszczalni

do ponownego oczyszczania w części biologicznej, zostanie wybudowana instalacja zapewniająca wysoką skuteczność usuwania azotu przy jednoczesnym wykorzystaniu technologii efektywnej energetycznie i bez konieczności stosowania dodatków wspomagających proces.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gospodarki cyrkulacyjnej przewidziano budowę instalacji zapewniającej odzysk fosforu z odcieków - pierwiastka, którego zasoby naturalne
na świecie są na wyczerpaniu. Powstający w GOŚ ŁAM produkt, po otrzymaniu stosownych zezwoleń, będzie mógł być wykorzystywany w przemyśle.